Disclaimer

 

Door het verkrijgen van toegang tot deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. TopSportLease behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid
Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kan TopSportLease niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. TopSportLease aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat TopSportLease met betrekking tot deze website geen aansprakelijkheid aanvaardt voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden, in informatie die ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, veranderen, of oneigenlijk gebruik van informatie die wordt gezonden aan TopSportLease of aan u, het al dan niet functioneren of het foutloos functioneren, misbruik, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld, dan wel aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze internetsite.TopSportLease aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van naar haar dan wel door haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten. De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met enige wettelijke bepaling.

 

Vrijblijvende prijzen en offertes
Alle prijzen die op deze website worden vermeld of via de calculatietool op deze website worden verkregen, worden verstrekt onder voorbehoud. Daaraan kunnen geen definitieve rechten worden ontleend.

 

Website en informatie van derden
Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). TopSportLease draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat TopSportLease de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

 

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij TopSportLease respectievelijk de relevante rechthebbende. Behoudens het downloaden en printen van de aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze internetsite zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van TopSportLease aan derden te verstrekken, te veelvoudige en/of te verspreiden.

 

Cookies optioneel
TopSportLease maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine tekst, die door de browser van de gebruiker wordt opgeslagen op de harde schrijf van de computer. Cookies maken het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van cookies het gedrag van de bezoekers van de website geanalyseerd. De op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons geanonimiseerd worden gebruikt. Gebruikers kunnen de browser zo instellen dat tijdens bezoek aan onze website geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van deze website of dat toegang tot onderdelen van de website niet tot stand komt.

 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.