Privacy Statement

Privacyverklaring TopSportLease – Versie 6 juli 2018

Deze privacyverklaring is bedoeld voor de verwerking van persoonsgegevens via de website http://www.topsportlease.nl/.

Contactgegevens

Adres:
TopSportLease (ProLease B.V.)
Europalaan 30
5232 BC  ‘s-HERTOGENBOSCH

Telefoonnummer:
073 – 648 70 29

E-mailadres:
info@topsportlease.nl

 

Algemeen

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons aan de privacywetgeving en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring benoemen wij uw rechten en plichten.

Persoonsgegevens en bewaartermijnen

Wij verzamelen via onze website enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken via onze website uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam (organisatie).

U mag ons altijd vragen de door u aan ons verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor verlenen van onze diensten, voor de uitoefening van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doelen gegevensverwerking

Persoonsgegevens die u aan ons via de website verstrekt, gebruiken wij enkel voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Indien u via onze website een informatieverzoek indient, zullen wij uw gegevens louter gebruiken om contact met u op te nemen.
Het benaderen van bezoekers van onze website(s) per e-mail met het oog op marketing, communicatieve dan wel promotionele uitingen en/of ten behoeve van tevredenheids- of marktonderzoeken, gebeurt enkel ingeval wij beschikken over de specifieke toestemming van de bezoeker daartoe.

Mailing

Wij maken gebruik van mailing om geïnteresseerde relaties te informeren over onze dienstverlening, acties en over hiermee verband houdende onderwerpen. Enkel met uw nadrukkelijke toestemming worden uw mailinggegevens toegevoegd aan de mailinglijst. Conform de wettelijke vereisten bevat iedere mailing een link waarmee u zich kunt afmelden voor de ontvangst van de mailing. In geen geval worden gegevens van relaties die op de mailinglijst vermeld staan aan derden ter hand gesteld en/of op enigerlei wijze vercommercialiseerd.

Cookies en Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat is een applicatie van Google die werkt met cookies. Via deze cookies houden wij bij hoe u de website gebruikt, denk aan hoe u op onze website terecht bent gekomen, wanneer u onze website hebt bezocht, welke pagina’s u hebt bekeken en hoe lang u onze website hebt bezocht. Deze informatie verzamelen wij om onze website te optimaliseren en u beter van dienst te kunnen zijn.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden of anderszins onrechtmatig worden gebruikt. Daartoe hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voorts hebben wij maatregelen genomen om eventuele datalekken tegen te gaan.
Ten aanzien van de door ons te nemen beveiligingsmaatregelen wordt uitgegaan van een passend beschermingsniveau, zulks gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. Het voorgaande geldt met inachtneming van de status en capaciteiten van de bestaande technieken en met de redelijkerwijs door ons te maken kosten die met de tenuitvoerlegging hiervan gepaard gaan.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Geeft u altijd duidelijk aan wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten indienen

Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In een dergelijk geval zullen de betreffende wijzigingen op onze website(s) worden vertoond. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.